Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

RESİM

Genel Bilgiler


Tarihçe: Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 14.08.2014 tarih ve 3364468 yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16.02.2015 tarihinde kurulmuştur. Sanat ve tasarım alanında öncü, yaratıcı sanatçı ve tasarımcıları yetiştirmek, sanatın geniş kitlelere ulaşmasına ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak misyonuyla kurulan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; Kuzeykent Kampusü’nde Resim ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile çalışmalarına başlamıştır. Fakültemiz, 2015 yılından itibaren Kuzeykent Yerleşkesi’nde çağdaş eğitim anlayışı ve seçkin bir öğretim kadrosu ile disiplinlerarası konseptte eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Seramik ve Grafik Tasarım bölümlerini 2016 yılında açan ve süratle fiziki altyapı çalışmalarını tamamlayan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2015-2016 öğretim döneminde Resim ve Geleneksel Türk Sanatları, 2016-2017 öğretim döneminde ise Seramik ve Grafik Tasarım bölümlerine öğrenci almıştır. Diğer programların fiziki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte öğrenci alımına başlanacaktır.


Amaç: Kuramsal ve teknik bilgiden yola çıkarak geliştirilen bölümlerimiz, disiplinlerarası programlar, ders dışı akademik ve kültürel aktivitelerle (konferans, seminer, film gösterileri, sergiler, eğitim gezileri) desteklenmektedir. Kuramsal yapısıyla, yüksek teknik gücüyle çağın gereksinimlerine yanıt veren, ortaya koyduğu ürünlerin estetik kalitesi ve özgünlüğü ile tüm insanlığa seslenebilen sanat üreticileri ve tasarımcı bireyler yetiştirmek güzel sanatlar eğitimimizin temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüren fakültemiz, tüm fiziki altyapısını çağın koşullarına uygun olarak tamamlamaya devam etmektedir.


Hedef: Resim Bölümü eğitim programı çerçevesinde, sanatsal problematiklerini belirleyip kendi bakışını oluşturabilen, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, yaşadığı çağın olgularını kavrayabilecek donanımda, kendi sanatsal problematiklerini, sanatsal bir dil ile ifade eden, kendi yaratıcı güçlerini ortaya koyma cesaretlerini kazanmış, görsel ve zihinsel yeteneklerinin farkında olan, sanat ve sanat eğitimi alanında çağdaş, güncel ve gerçekçi niteliklerle donatılmış özgün yaklaşımını, öğretim elemanları ve öğrencileri bazında uluslararası düzeyde tanıtmayı hedeflenmektedir. 


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 15.05.2015 tarih ve 26032 sayılı yazısı ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 18 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınav sonuçları ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümümüz eğitim kadrosunda halen 1 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 18, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 24 ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 19 öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren bölümümüzde toplam 79 öğrenci eğitim almaktadır. 

Resim bölümde hem kurama, hem de uygulamaya dayalı, eleştirel düşünmeyi, yaratıcı ve özgür ifadeyi teşvik eden eğitim verilmektedir. Bu nedenle; ders programına Çağdaş Sanat ve Yorumu, Sanat Çözümlemeleri, Sanat Sosyolojisi, Estetik, Genel Sanat tarihi gibi kuramsal derslerin yanı sıra; Temel Sanat Eğitimi Atölyesi, Resim Atölyesi, Desen Atölyesi, Vitray Atölyesi, Heykel Atölyesi, Özgün Baskı Resim Atölyesi, gibi uygulamalı dersler alınmıştır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı için 10 yabancı olmak üzere toplam 30 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları: Öğrenciler 8 yarıyıllık eğitimleri sonucunda en az 240 AKTS dersleri başarı ile tamamlamış olmak koşuluyla mezun olabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.

Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak ödev, uygulama ve haberli küçük sınavlar yapılır.


Notlandırma Sistemi: Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanır:

a) 

PUAN 

NOT

KATSAYI 

90-100

AA

4,0

85-89

BA

3,5

70-84

BB

3,0

65-69

CB

2,5

60-64

CC

2,0

55-59

DC

1,5

50-54

DD

1,0

40-49

FD

0,5

0-39

FF

0,0


b) Ayrıca harf notlarından; 

1) B: Kredisiz dersler için başarılı, 

2) K: Kredisiz dersler için kalır, 

3) D: Devamsız, 

4) G: Girmedi, 

5) M: Muaf, 

6) S: Süren çalışma, 

7) E: Eksik olarak tanımlanır. 

Ayrıca, takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür. 

c) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl sonuna kadar (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir. 

ç) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez. 

d) (M) notu; Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez

İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrencilerin öncelikle kendi fakültelerinde lisansüstü eğitim almaları planlanmaktadır. Ayrıca mezun öğrenciler, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da serbest sanatçı-ressam, sanat danışmanı, Kültür Bakanlığında uzman, lisansüstü öğrenimi sonucunda güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olma hakkı kazanabilir. Pedagojik formasyon eğitimi alan mezunlar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar öğretmeni olarak görev alabilirler.


Misyon: Bölümümüzün misyonu; Öğrencinin kendi sezgi ve duyuş güçlerinden kaynaklanan özgün yaratıcılık potansiyelinin farkına varmasını, algısal görüş, görsel düşünce ve ifade etme eylemleri arasındaki etkileşimleri kavramasını sağlamak; öğrencide nesneleri, nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek; öğrenciyi görsel tasarım enstrümanlarının, malzeme, araç ve gereçlerin kullanım olanaklarını, kendi özgün tavrının gerektirdiği ölçüde ifade olanaklarına dönüştürebilecek bir teknik, estetik ve kuramsal alt yapıyla donatmak; öğrenciye sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak bir eğitimi vermek bölümümüzün genel amaçları arasında yer alır. Bu amaçlar doğrultusunda bölümümüz, bilimsel ve felsefi düşünceye açık, sanat, kültür, felsefe, bilim ve teknoloji etkileşimini tarih bilinciyle ve çağa özgü olarak kavrayabilen, aydınlanmış bir bilinçle çağının her alanındaki sorunlarına karşı duyarlılığını, sorgulayıcı tavrını, tepkisini, deneyselliğe ve yeniliğe dayalı sanat tavrıyla örtüştürebilmiş özgün yaratıcı kimliğe sahip öğrenci profiline ilişkin bir bilinci, öğrenciye kazandırmak arzusu içerisindedir.


Vizyon: Bölümümüzün vizyonu; güzel sanatların çeşitli alanlarına özgün yaratılarla katkıda bulunabilecek sanatçılar, sanat araştırmacıları ve sanat eğitimcileri yetiştirmek; çeşitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumu sanat açısından eğitmek, güzel sanatların yaşamın içinde yer almasını, bu yolla yaratıcı değerlerin topluma katkıda bulunmasını sağlamaktır. Ayrıca bölümümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında güzel sanatlar ve tasarım alanlarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, alanında özgün sanatlar ve bilgi üreten, bunları paylaşarak toplumun günlük hayatıyla kaynaştıran, yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi; sanat aracılığıyla kültürel farklılıkları, keşfetme yoluyla da artistik zekânın değerinin anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla;

  1. Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleri ile bilim, güzel sanatlar ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan;
  2. Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu bireyleri bünyesinde barındıran; 
  3. Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı kurumsallaşmasını geliştirebilen;
  4. Toplumun hızlı değişim ve gelişim sürecinde, iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen;
  5. Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, dönüte dayalı hedefler doğrultusunda değişime açık alt yapıya sahip;
  6. Evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği; öğretim üyelerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarını kolaylaştıracak ve disiplinler arası çalışmalarla sanata katkılarını arttıracak ortamların oluşturulmasını sağlayan;
  7. Mensubu olmakla gurur duyulan bir bölüm olmaktır.

 Fiziki Altyapı

BÖLÜM ADI

ATÖLYE

ADET

LABORATUVAR

ADET

DERSLİK

ADET

 

 

 

 

Resim

 

Resim Atölyesi (D-208 / D-209 / D-210)

3

-


-


Temel Tasarım Atölyesi (D-211)

1

Heykel Atölyesi 

1

Vitray Atölyesi 

1

Öğretim Elemanı Çalışma Atölyesi (D-216)

1

Toplam

6

-

-

-

-

 

Ders Programı

2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANS EĞİTİMİ DERS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANS EĞİTİMİ ÖĞRETİM ELEMANLARI DERS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ DERS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

No item found!

No item found!

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Prof. Erol YILDIR (Dekan / Bölüm Başkanı)
0366 280 24 43
erolyildir@kastamonu.edu.tr
Prof. Serkan İLDEN
0366 280 24 27
serkanilden@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Metin UÇAR
0366 280 24 10
metinucar@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Teoman ÇIĞŞAR
0366 280 24 14
tcigsar@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra İLHAN CİVLİZ
0366 280 24 20
silhan@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Mustafa KARTAL
0366 280 24 38
mkartal@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Uğur TAŞATAN
0366 280 24 --
utasatan@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Merve Mehtap BULUT
0366 280 24 41
mbulut@kastamonu.edu.tr