Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

Genel Bilgiler

Tarihçe: Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2015 yılında kurulmuş olan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin aktif duruma getirilen ilk bölümlerinden birisidir. Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 15. 05. 2015 tarihli ve 75850160-301.01.01/26032 sayılı yazısı doğrultusunda 2015-16 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaya başlanmıştır. 

Yüksek Öğretim Kurulunun 75850160-101-03.01-23802 sayı ve 04.04.2017 tarihli yazısı ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde Cilt Anasanat Dalı, Tezhip Anasanat Dalı, Hat Anasanat Dalı, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Çini Anasanat Dalı açılmıştır.


Amaç: Tarihin derinliklerinden günümüze farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerin maddi manevi birikimleri ile sentezlenerek günümüze ulaşan geleneksel Türk sanatları, gelişmiş biçim özellikleri ve uygulama anlayışıyla dışa vurulan güçlü bir estetik zevki yansıtır. 

Türk ve İslam toplumunun beğeni ve becerisinin üstün bir zevk anlayışıyla harmanlandığı geleneksel Türk sanatları, yerli dilin evrensel ilkeler doğrultusunda tanımlanarak biçim kazanmış halidir. Bu bağlamda Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Türk ve İslam sanatlarının anlam, biçim-ifade ve estetik anlayışının korunması, geliştirilmesi, gerekli durumlarda düzeltilmesi ve modern dünyanın sanat önermeleri karşısında kendi birikimi doğrultusunda cevap üretebilmesi noktasında intihale ve itiraza mahal vermeksizin çağdaş ifadenin keşfedilmesi esasını dikkate alarak kurgulanmıştır. Bu bakımdan geleneksel Türk Sanatları Bölümü bilinçli, becerikli, özgün ve özverili, dürüst, yaratıcı, araştırıcı, münevver, bilgiyi ve biçimi çözümleyen, yorumlayan, sentezleyen, doğru şekilde ifade eden; sanat ve bilimin nitel ve nicel gerekliliklerinin farkında olan sanatçı, tasarımcı, eğitimci, restorasyon ara elemanı, vb. adayı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Hedef: Bölüm, geleneği doğru şekilde anlayan ve ifade eden; güncel sanat ortamının gereksinimlerini kendi nedenselliği içinde analiz ederek, özgün olmayı planlayan ve geleneksel bakış açısını doğru kavradığı için geleneği güncel şemada görme, algılama, ifade etme aşamalarına doğru şekilde uygulayan; sanatın birey, toplum, kültür ve evrensel aşamaların her birine uygun şekilde benzer ve farklı yaklaşımları gerektirdiğinin idrakinde olan bireyler yetiştirmeyi hedefler. 

Eğitim sürecinde, öncelikle geleneksel Türk sanatları alanında eğitim alan bireylerin bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi yoluyla güncel dönem eserlerinin üretilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca geleneksel Türk sanatlarına ilişkin branşlar hakkında, bilimsel araştırmaların yapılması, sempozyum kongre, seminer, çalıştay, sergi, gezi, vb. bilimsel, sanatsal ve sosyal etkinlikler yoluyla bireysel ve toplumsal farkındalık ve fayda oluşturulması hedeflenmektedir.

Program süresince öğrencilerin öncelikli olarak tezhip, minyatür, çini, ebru derslerini uygulamalı olarak almaları planlanmıştır. Ayrıca desen, temel sanat eğitimi, perspektif gibi derslerin yanı sıra kültür dersleri ile de öğrencilerde algı ve anlam dağarcığını geliştirecek kültürel alt yapı oluşturulması hedeflenmiştir.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılında 19 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 21, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 21 ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 29 öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren bölümümüzde toplam 90 öğrenci eğitim almaktadır. 

Program süresince öğrencilerin öncelikli olarak tezhip, minyatür, çini, ebru, hat derslerini uygulamalı olarak almaları planlanmıştır. Ayrıca desen, temel sanat eğitimi, perspektif gibi derslerin yanı sıra kültür dersleri ile de öğrencilerde algı ve anlam dağarcığını geliştirecek kültürel alt yapı oluşturulması hedeflenmiştir.


Kabul Koşulları: Her yıl bölümümüze özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı için 15’i yabancı olmak üzere toplam 45 öğrenci kontenjanı açılmaktadır. Adayların özel yetenek sınavına başvura bilmeleri için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ilgili yıla ait TYT puan türlerinden en az birinden Fakültenin ilgili yıl için belirlediği puanı almış olması gerekir.

Türk ve KKTC öğrencileri için her yıl farklı şekilde hazırlanmış olan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Başvuru Koşulları ve Sınav Uygulama Esasları, uluslararası öğrenciler için de geçerlidir. 

Uluslararası öğrenciler için “KÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesindeki talepler ve yükümlülükler, olduğu gibi geçerlidir.


Mezuniyet Şartları: 4 yıl (8 yarı) yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.

Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak ödev, uygulama ve haberli küçük sınavlar yapılır.


Notlandırma Sistemi: Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanır:  

a)

Puan

Not

Katsayı

90-100

AA

4,0

85-89

BA

3,5

70-84

BB

3,0

65-69

CB

2,5

60-64

CC

2,0

55-59

DC

1,5

50-54

DD

1,0

40-49

FD

0,5

0-39

FF

0,0

b) Ayrıca harf notlarından; 

1) B: Kredisiz dersler için başarılı, 

2) K: Kredisiz dersler için kalır, 

3) D: Devamsız, 

4) G: Girmedi, 

5) M: Muaf, 

6) S: Süren çalışma, 

7) E: Eksik olarak tanımlanır. 

Ayrıca, takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür. 

c) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl sonuna kadar (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir. 

ç) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez. 

d) (M) notu; Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.


İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrencilerin öncelikle kendi fakültelerinde lisansüstü eğitim almaları planlanmaktadır. Ayrıca mezun öğrenciler, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da müzehhip, minyatür sanatçısı, ebru sanatçısı, çini sanatçısı, vb., sanat danışmanı, restorasyon ara elemanı, Kültür Bakanlığında uzman, lisansüstü öğrenimi sonucunda güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olma hakkı kazanabilir. Pedagojik formasyon eğitimi alan mezunlar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar öğretmeni olarak görev alabilirler.


Misyon:Sekiz yarıyıl devam eden eğitim öğretim sürecinde öğrencilere, evrensel ve milli değerlerin sanat eğitimi yoluyla aşılanması; aldıkları eğitimle ilgilendirilecek meslek yaşamlarında gerekli olacak bilgi birikimi, teknik beceri ve kuramsal altyapının kazandırılması, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün temel misyonudur.


Vizyon: Sanatsal duyarlılığı gelişmiş, yaratıcı ürünler ortaya koyabilen bunları paylaşan ve kullanan, milli ve manevi kültürel kimliğe sahip, geleneksel sanat ve tasarım alanlarına katkı sağlayan, araştıran, sorgulayan, özgün ve estetik yaklaşımlarında evrensel değerleri çalışmalarına taşıyan bireyler yetiştirmek Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün temel vizyonudur.


Fiziki Altyapı

 ATÖLYE

KÜÇÜK UYGULAMA ODASI

DERSLİK

 

TOPLAM

Minyatür Atölyesi (D-203)

1

-
1

Tezhip Atölyesi (D-204)

1

1

Ebru Atölyesi  (D-214)

1

1

Çini Atölyesi (E-125)

1

1

Temel Sanat Eğitimi Atölyesi (D-201)

1

1

Alçı Atölyesi  (E-116)11

Dekor Atölyesi

1

1

Murakka Odası (E-220)11

Toplam

6

-

Toplam

 

8

Ders Programı

2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANS EĞİTİMİ DERS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANS EĞİTİMİ ÖĞRETİM ELEMANLARI DERS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ DERS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Doç. İ. M. V. Noyan GÜVEN
Doç. İ. M. V. Noyan GÜVENBölüm Başkanı V.noyan@kastamonu.edu.tr

No item found!

No item found!

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç. İ.M. V. Noyan GÜVEN (Bölüm Başkanı V.)
0366 280 24 23
noyan@kastamonu.edu.tr
Doç. Muhammet BİLGEN
0366 280 24 24
mbilgen@kastamonu.edu.tr
Doç. Mine DİLBER
0366 280 24 21
mdilber@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Metin COŞKUN
0366 280 24 36
mcoskun@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Esra ATİK
0366 280 24 ...
esraatik@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Eda KANTAR
0366 280 24 43
edakantar@kastamonu.edu.tr